Omvårdnadsdokumentation för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom som behandlas med Non-invasiv ventilation
: en journalgranskning

 • Kerstin Roos

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Patienter med kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) som behandlas med Non-invasiv ventilation (NIV) har risk för trycksår och malnutrition. Observation och övervakning av patienterna är viktigt för att kunna följa behandlingsförloppet och tidigt upptäcka en eventuell försämring samt förebygga komplikationer. Dokumentation av given omvårdnad måste kunna följas för att utvärdera och säkerställa kraven på en god och säker vård. Syfte: Syftet med studien var att granska omvårdnadsdokumentationen för patienter med KOL som behandlats med NIV på en medicinsk akutvårdsavdelning. Metod: Studien genomfördes som en retrospektiv systematisk journalgranskning i 75 journaler med en granskningsmall. Resultat: Omvårdnadsprocessens steg fanns inte dokumenterad i sin fullständighet för trycksår eller nutrition i någon journal. Dokumentationen av omvårdnadsprocessen för trycksår var oberoende av antal vårddygn, kön och ålder men beroende av antal dygn med NIV.  För nutrition var dokumentationen av omvårdnadsprocessen beroende av antal NIV- och vårddygn men oberoende av kön och ålder. Dokumentationen för omvårdnad och behandling med NIV var utspridd i journalen under olika rubriker. Slutsats: Studiens resultat visade att det fanns brister i omvårdnadsdokumentationen.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Clausson (Handledare) & Liselotte Jakobsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning medicinsk vård

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • omvårdnad
  • dokumentation
  • journalgranskning
  • kronisk obstruktiv lungsjukdom
  • non-invasiv ventilation
  • trycksår
  • nutrition

  Citera det här

  '