Onödig efterfrågan i banksektorn
: en kvalitativ studie om varför onödig efterfrågan uppstår inom telefonbanken

 • Angelica Jönsson
 • Fitore Sfishta

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för varför onödig efterfrågan uppstår på Telefonbanken. Teoretisk och empirisk metod: Det har gjorts en kvalitativ studie med en abduktiv ansats vilket innebär att vi arbetat med teorin och sedan återvänt till empirin för att se dess betydelse för teorin. Observationer och intervjuer är metoder som används för datainsamlingen. Respondenterna utgörs av bankkunder i en enskild bank som har valts ut med hänsyn till om de varit i kontakt med banken ett flertal gånger med samma ärende. Dessa kunder har vi kunnat identifiera med hjälp utav deltagande observationer. Teoretisk referensram: Studien har till stor del utgått från Lean production konceptet. Det är ett koncept om hur aktiviteter förbrukar resurser men som inte tillför något värde. Lean production fokuserar till stor del på tillverkande företag men kan även tillämpas på tjänsteföretag, detta genom begreppet Lean service. Slutsats: Resultatet av denna studie har varit den upplevde otydligheten och missförståndet kring kommunikationen mellan kunden och banken. Det finns även indikationer på svårigheter att navigera i bankens system. Detta tyder på att den onödiga efterfrågan uppstår på grund av bankens ärendehantering och kommunikation med kunderna.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Igelström (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • lean production
  • lean thinking
  • onödig efterfrågan
  • kundnöjdhet
  • kundlojalitet
  • effektivisering

  Citera det här

  '