Online banking - det framtida bankkonceptet
: En kvantitativ studie om kundlojalitet och dess bakomliggande faktorer

 • Rikard Ibrahim
 • Christian Kackarovski

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Online banking är den mest framträdande faktorn till följd av digitaliseringen inom den finansiella världen. Det nya bankkonceptet har gett upphov till nya hot och utvecklingsmöjligheter bankerna har tvingats att anpassa sig till. Den största förändringen är att online banking erbjuder banktjänster som kan utföras oberoende av tid och plats vilket lett till att bankkontor avvecklats och den minskade fysiska kontakten mellan bank och kund blir uppenbar. En stor utmaning blir att skapa kundlojalitet, eftersom den personliga interaktionen via fysisk närvaro tidigare setts som en grundpelare för att knyta åt sig kunder. Tidigare forskning menar nu att servicekvalitet via onlinemöten, företagsimage samt teknikmognaden påverkan faktorn förtroende, som beskrivs som avgörande för kundlojalitet inom online banking. Studien har vidareutvecklat kunskapen inom forskningsområdet som har varit baserade på hypotetiska antaganden om vad som skapar kundlojalitet inom online banking. Urvalet för denna studie är unik då respondenterna har suttit på faktisk data baserad på upplevd erfarenhet gällande användningen av avancerade tjänster inom online banking. Studiens syfte är att skapa förståelse för hur kundlojalitet skapas inom online banking. Studiens har tillämpat en positivistisk forskningsfilosofi och deduktiv forskningsansats, där en kvantitativ datainsamlingsmetod i form av en internetenkät användes. Resultaten i studien baseras på 71 respondenter. Studiens resultat påvisar att faktorn förtroende inte är fullkomligt avgörande för skapandet av en lojal kund. Den påvisas uppfylla kravet för en medierad, men inte en perfekt sådan då faktorerna teknikmognad samt företagsimage påvisades ha ett signifikant samband med kundlojaliteten.

  Tilldelningsdatum2017-juni-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareZahida Sarwary (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • online banking
  • digitalisering
  • kundlojalitet
  • förtroende
  • företagsimage
  • teknikmognad
  • servicekvalitet

  Citera det här

  '