Organisationstillit i en skola
: « Race to the inclusive top »

 • Emma Engdahl
 • Anna-Karin Gustafsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Svensk lagstiftning är tydlig; varje rektor är ansvarig för att alla elever i skolan ska få stöd i att utvecklas samt kunna nå föreliggande organisationsmål. Dessutom ska eleverna vara inkluderade i den stora gemenskapen, både utifrån nationella som internationella styrdokument. Hur denna process ska gå till är desto otydligare. Rådande nationell skollag påtalar att den ordinarie undervisningsgruppen bör prioriteras, samtidigt som elever i behov av särskilt stöd kan tillhöra en särskild undervisningsgrupp. Utöver det, existerar det olika definitioner av själva begreppet inkludering inom det specialpedagogiska vetenskapsfältet. I detta komplexa spänningsfält ska specialpedagoger verka för att undanröja hinder och påvisa möjligheter till förbättringar för alla elever - genom en handledande funktion till undervisande lärare. Våra intentioner har varit att studera hur skolan som organisation hanterar denna inkluderingsprocess utifrån att fokusera på rektorns samarbetsförmåga med de undervisande lärarna. Rektorns förmåga att skapa förtroende och tillit riktat till lärarna - för att alla elever ska lyckas i skolan - har stått i centrum. Med en digital enkät till undervisande lärare på en skola, har vi sedan använt sammanställningen som underlag till enskilda intervjuer med aktuell rektor och specialpedagog. Resultaten analyserades utifrån en verksamhetsteoretisk analysmodell. Syftet har varit att fånga upp en skolas helhetsbild av sitt organisatoriska inkluderingsarbete. Analysen visade att denna skola har kommit långt med att skapa ett gemenskapsdrivet synsätt på inkludering även om det inte har en dominerande ställning bland lärarna; att de är på god väg uppför «the Race to the inclusive top». Anledningen skulle kunna höra ihop med att lärarna har mycket hög tillit till hur rektorn driver detta arbete. Och för att öka möjligheterna till vidare utveckling, uppger lärarna att det kan ske främst i interna diskussioner - inte med stöd utifrån.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Wästerlid (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Förtroende
 • gemenskap
 • inkludering
 • organisation
 • rektor
 • specialpedagogik
 • tillit
 • verksamhetsteori

Citera det här

'