Påverkan av Corporate Sustainability Reporting Directive på revisorns profession och legitimitet
: Revisionsbranschens uppfattningar

 • Mikaela Eriksson
 • Jennifer Grankvist

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studiens problematisering visar på att tidigare forskningsstudier undersökt revisorers profession och legitimitet kopplat till hållbarhetsrapportering. Revisorns profession och legitimitet har tidigare undersökts genom uppfattningar från revisorer och intressenter. Ett forskningsgap har identifierats, med det nya direktivet, CSRD. Även tidigare forskningsstudier har föreslagit att genomföra en kvalitativ studie inom yrken som arbetar med hållbarhetsrapportering. Därför är studiens syfte att undersöka och analysera det nya hållbarhetsdirektivet CSRDs påverkan på revisorn. Den teoretiska referensramen består av professionsteori och legitimitetsteori för att besvara syftet. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats och är baserad på fyra intervjuer samt en dokumentanalys av arton dokument. Resultatet visar på att revisorns profession och legitimitet kommer förändras. CSRD kommer stärka revisorns profession och legitimitet genom inträdesbarriär, kunskap och status. Resultatet antyder även att avsaknad av monopol inom området kan förminska revisorns profession. Vidare visar resultatet på att revisionsbranschen trodde att det i framtiden kan förekomma en finansiell revisor och en hållbarhetsrevisor. Revisionsbranschen trodde även att revisorns oberoende kommer vara oförändrat med införandet av CSRD.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Elias Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • CSRD
 • Hållbarhetsförsäkran
 • Revisor
 • Legitimitet
 • Profession
 • Uppfattningar

Citera det här

'