Påverkar elevers uppfattning av tallinjen deras förmåga att räkna subtraktion?

 • Göran Fast
 • Maria Olsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet har varit att få redskap till att förbättraundervisningen i skolan. Vi har undersökt sambandet mellan att förstå ochbehärska tallinjen samt att kunna räkna subtraktion med tiotalsövergång.

  Arbetet ger en översikt av aktuell forskning kring tallinjensom redskap och dess möjligheter till kunskap inom matematiken, främstsubtraktion.

  Med hjälp av diagnoser, brädspel och tallinjetest har vi undersöktom tallinjen är ett redskap, som lärare i skolan borde lägga större vikt vid imatematikundervisningen, för att underlätta elevers förmåga att behärskasubtraktion med tiotalsövergång. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning påatt det finns ett visst samband mellan kunskap om tallinjen och förmågan atträkna subtraktion. Resultaten tyder på att de elever som har goda resultat isubtraktion har en linjär taluppfattning. Vi ser att resultatet av vårundersökning pekar på att brädspelet, Chutes and Ladders, är ett användbart redskapför elever, som ännu inte har en välutvecklad linjär inre tallinje.

  Tilldelningsdatum2011-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Holgersson (Handledare), Pia Thornberg (Handledare) & Jerry Rosenqvist (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • brädspel
  • matematik
  • subtraktion
  • tallinje
  • talrad

  Citera det här

  '