Pandemistödet ur företagens perspektiv
: En kvalitativ studie om statliga stöd under Coronapandemin till utsatta företag

 • Johan Berg
 • Teo Siterius

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Coronapandemin är den största krisen som påverkat Sverige sedan finanskrisen 2008. Studier belyste i ett tidigt stadie vikten av världens nationer inför åtgärder för att förhindra att pandemin skulle utlösa sig i en djupare finansiell kris. I Sverige agerade regeringen genom att införa ett krispaket i syfte att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna för företag och hushåll. Statens åtgärder uppgick till 400 miljarder kronor och rapporter belyste en problematik inom pandemistödens fördelning till de utsatta branscherna och framförallt mindre företag. Syftet med studien var därmed att undersöka hur företagen inom dessa branscher upplevde att statens stödpaket fungerat i praktiken varpå studien genomfördes i en typisk handelsort, nämligen Kristianstad.
Eftersom pandemier i modern tid är ett relativt nytt fenomen har studien tillämpat ett explorativt urval. För att svara på studiens forskningsfråga har en kvalitativ metod tillämpats eftersom tidigare rapporter har varit av kvantitativ karraktär. Totalt genomfördes nio intervjer med företag i de mest utsatta branscherna och en intervju med kommunen.
Studiens resultat visar att det rått missnöje bland företagen om hur staten hanterat pandemistöden. Företagen upplever att staten hade kunnat bidra med större och mer anpassade stöd, att pandemistöden varit svåra att ta del av och att utbetalningar periodvis tagit alldeles för lång tid. Utfallet indikerar på att staten och företagen haft olika krav och förväntningar på varandra. Studiens slutsats är att syftet med stödpaketen inte uppfyllts ändamånligt. Studien bidrar
även med ny kunskap ur de utsatta branschernas perspektiv. Slutligen bidrar studien även med kunskap om stödpaketen i relation till teorier.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Abrahamson (Handledare), Elias Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • pandemistöd
 • covid-19
 • statligt stöd
 • reglering
 • utsatta branscher

Citera det här

'