Papper eller pixel
: En kvantitativ jämförelse mellan narrativa texter skrivna för hand och på dator i årskurs 2

  • Linn Eriksson
  • Louise Strandmark

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att jämföra hur elevers narrativa texter i årskurs 2 skiljer sig beroende på om de skrivs för hand eller på dator, samt hur dessa elever uppfyller kunskapskraven för skrivande enligt bedömningskriterierna för de nationella proven i årskurs 3. Studien använder experimentella metoder för att genomföra kvantitativa jämförelser. Empirin bygger på 28 insamlade texter, både datorskrivna och handskrivna, från 19 elever, där varje elev har skrivit narrativa texter med båda skrivverktygen. Texterna har analyserats utifrån textlängd, rättstavning av form- och innehållsord, sär- och sammanskrivning, användning av begynnelsebokstav, interpunktion samt narrativ struktur. Studien utgår från en kognitiv teoriram, med Hayes och Flowers (1981) skrivmodell som grund. Resultaten visar att eleverna producerade något längre texter när de använde datorn, även om skillnaden inte var signifikant på gruppnivå. Rättstavningsresultaten visar ingen betydande skillnad mellan grupperna, men vissa elever presterade bättre med ett av skrivverktygen på individnivå. Majoriteten av eleverna visade en förmåga att skriva en narrativ text med korrekt struktur. Mer än hälften av eleverna uppfyller redan de nationella provens kunskapskrav. Slutsatsen är att inga signifikanta skillnad finns på gruppnivå, utan dessa visade sig enbart på individnivå.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareVictoria Johansson (Handledare), Christina Lindh (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • skrivverktyg
  • textanalys
  • kognitiva skrivmodeller
  • skrivande
  • åk 1-3

Citera det här

'