Patientens upplevelse av akupunktur som behandling vid ångest

 • Sara Dahlstedt
 • Pernilla Färdig

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Ångest är en folksjukdom som cirka 25 % av befolkningen drabbas av någon gång i sitt liv. Behandlingsmetoderna är få, så som läkemedelsbehandling, och innebär ofta ett patogent förhållningssätt till patienten. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är omvårdnad, och enligt kompetensbeskrivningen ska hen främja hälsa och omvårdnad med ett salutogent förhållningssätt. Integrativ vård, så som akupunktur, riktar sig mot att främja just hälsa och det salutogena. Akupunktur används idag inom psykiatrin, men ingår inte i sjuksköterskans grundutbildning. Information om behandling och effekt förväntas ändå att ges trots den bristande kunskapen. Syfte: Syftet var att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelsen av akupunkturbehandling vid ångest. Metod: Litteraturstudien bygger på sex kvalitativa artiklar, som hämtats från olika databaser. En manifest innehållsanalys gjordes för att få fram den data ur artiklarna som svarade an på syftet och som bildade resultatet. Resultat: Det framkom tre kategorier av patientens upplevelse, dessa var: lindring, oro samt hopp och välmående. Majoriteten av patienterna upplevde en stark ångestlindring och svarar då an på den här studiens syfte. Övriga upplevelser var att läkemedelsbehovet kunde minskas, och att akupunkturbehandlingen gav en känsla av hopp och ökat välmående. Ett visst obehag kunde infinna sig hos patienterna. Trots obehag upplevde samtliga patienter behandlingen som mycket positiv. Slutsats: Denna studie styrker akupunkturens lindrande effekt på ångest och positiva inverkan på omvårdnad. Författarnas förförståelse har blivit bekräftad. Det finns svagheter i studien gällande generaliserbarhet, grundat i det bristande underlaget, samt tillförlitlighet gällande författarnas bristande erfarenheter att utföra en liknande studie. Mer forskning krävs inom ämnet.

  Tilldelningsdatum2015-nov.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSusanne Nilsson (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykiatri (30215)
  • Annan klinisk medicin (30299)

  Nyckelord

  • akupunktur
  • ångest
  • ångestlindring
  • patienters upplevelser
  • hopp
  • välmående
  • obehag
  • litteraturstudie

  Citera det här

  '