Patientens upplevelse av sjuksköterskors bemötande vid psykisk ohälsa
: En litteraturstudie

  • Lena Grönkvist
  • Sashka Vuchetikj

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanlig idag och påverkas av individuella upplevelser. Bemötandet på psykiatrisk avdelning påverkar patienternas syn på sjuksköterskans roll och kan påverka förtroendet för vården, vilket kan leda till att de avstår från att söka vård när det behövs. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever sjuksköterskans bemötande inom psykiatrisk avdelning. Metod: Studiens design är en litteraturstudie som utgår från nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna söktes i två databaser: Cinahl Complete och PubMed samt granskades med hjälp av Högskolans Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier. Analysprocessen genomförs med hjälp av Fribergs fem- stegs modell. Resultat: Resultaten identifierade två huvudkategorier: ett bra bemötande och att känna sig förminskad samt fem underkategorier: att känna sig respekterad och delaktig, att känna ett stöd, att känna sig hörd, att känna sig ignorerad och inte lyssnad på och att känna sig inte tagen på allvar. Diskussionen: I metoddiskussionen bedöms litteraturstudiens kvalitet utifrån Shentons fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen innehåller två utvalda fynd: att känna ett stöd och betydelsen av god kommunikation. Fynden diskuterades utifrån Orlandos interaktionsteori.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLinus Olsson (Handledare) & Marie Rask (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • bemötande
  • patient
  • psykiatrisk avdelning
  • psykisk ohälsa
  • upplevelse

Citera det här

'