Patientens upplevelser av postoperativ smärta
: En allmän litteraturöversikt

  • Cornelia Bååth
  • Louise Källman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Den postoperativa smärtan är den smärta som uppstår efter ett kirurgiskt ingrepp. Den viktigaste komponenten i den postoperativa omvårdnaden efter operation är en adekvat smärtlindring för patienten, då den postoperativa smärtan kan upplevas vara ett stort problem då den kan orsaka en känslomässig stress och ångest. En underbehandlad eller obehandlad postoperativ smärta kan även leda till konsekvenser för patienten i form av minskad livskvalité eller en svårbehandlad kronisk smärta. Sjuksköterskans uppgift vid den postoperativa smärtan är att lindra med farmakologisk och icke-farmakologisk behandling samt utvärdera effekten av smärtlindringen, förhindra komplikationer som kan uppstå vid smärtan samt involvera patient och närstående i behandlingen. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av postoperativ smärta. Metod: Studien är en allmän litteraturöversikt baserat på 11 kvalitativa artiklar. Sökningar av artiklar har genomförts i CINAHL complete och PubMed. Samtliga artiklars kvalité har granskats och analys av deras resultat har gjorts med konventionell innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat som framkommit redovisas i fyra huvudkategorier och åtta underkategorier. Kategorierna redovisar patientens postoperativa karakterisering av smärtan, patientens upplevelse av sjuksköterskans inverkan på den postoperativa smärtan, upplevelsen av behandling vid den postoperativa smärtan samt postoperativ smärta och upplevd livskvalité. Diskussion: Den postoperativa smärtan är en individuell upplevelse, att en obehandlad kan ha stora konsekvenser för samhället diskuteras. Det lyfts även fram att sjuksköterskans bemötande påverkar patientens smärtupplevelse samt vikten av ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder vid den postoperativa smärtan.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareDjuan Heidari (Handledare) & Katarina Sjövall (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Patient
  • Upplevelse
  • Postoperativ
  • Smärta
  • Kvalitativ studie

Citera det här

'