Patienters emotionella upplevelser under första året efter en coronary artery bypass grafting (CABG) / Patients' emotional experiences during the first year after a coronary artery bypass grafting (CABG)

 • Stine Jörgensen
 • Helena Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  BAKGRUND: CABG blir en allt vanligare åtgärd vid kranskärlssjukdom inom svensk sjukvård. Målet med operationen är att lindra symtom vid kärlkramp och hjärtinfarkt samt att reducera mortaliteten. SYFTE: Syftet var att beskriva patienters emotionella upplevelser under det första året efter en CABG operation. METOD: En allmän litteraturstudie som grundades på kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. Resultatet baserades på sju vetenskapliga artiklar som söktes fram via elektroniska databaser och därefter granskades och analyserades. RESULTAT: I resultatet framkom upplevelser ifrån sjukhusvistelsen, positiva och negativa upplevelser under återhämtningsfasen samt upplevelsen av att känna sig som en börda. DISKUSSION: En bra information, stöd och uppmuntran är faktorer som kan bidra till en bättre återhämtning, vilket i sin tur kan leda till fler positiva emotionella upplevelser hos patienten efter operation. Problematik kan ses med att anhöriga behöver bli vårdare i hemmet. Gemenskap med andra patienter beskrevs som positiva upplevelser. SLUTSATS: En slutsats som kan dras av litteraturstudien är att informationen som ges till patienterna har stor betydelse inför kommande operation och återhämtning. Stöd efter operation visar sig vara av stor betydelse för hur patienten mår och för vilken livskvalitet som upplevs efter operationen.

  Abstract in English:

  BACKGROUND: CABG is a frequently used treatment at coronary heart disease in Swedish care. The goal with the surgery is to relieve symptoms in angina and myocardial infarction and to reduce mortality. AIM: The aim was to describe patients´ emotionall experiences during the first year after a CABG operation.METHOD: A general literature review based on qualitative scientific articles was performed. The result was based on seven scientific articles which were searched and retrieved in electronic databases, examined and analysed. RESULTS: The result described experiences from the hospital stay, positive and negative experiences during the recovery phase, and the experience of feeling as a burden.DISCUSSION: Information, support and encouragement are factors that can contribute to a better recovery for the patient, and give a more positive emotional experience after the operation. Problems can be seen when the relatives need to be carers at home. Interaction between patients were described as positive experiences. CONCLUSION: One conclusion to be drawn from the literature study is that the information given to patients is of great importance for the future operation and recovery. Support after surgery affects how the patient is doing and how the quality of life is affected after surgery.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '