Patienters erfarenheter av digitala videomöten
: en litteraturstudie

  • Helena Pollard
  • Patric Vennerhäll

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: E-hälsa innebär användning av digitala verktyg och utbyte av information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Ett ökat utnyttjande av digital teknik inom hälso- och sjukvård förespås. Digital vård har varit användbart när den fysiska vården uteblivit mellan patient och vårdgivare till stor del på grund av coronapandemin. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av digitala videomöten. Metod: En litteraturstudie baserad på 15 utvalda vetenskapliga artiklar (åtta med kvantitativ metod, sex med mixed method och en med kvalitativ metod) efter sökning i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO och publicerade under åren 2020-2021. Under kvalitetsgranskning användes HKRs granskningsmallar och analysprocessen inspirerades av Fribergs femstegsmodell. Resultat: Resultatet visade generell nöjdhet av videomöte hos patienter och värdeskapande aspekter ur patientens perspektiv såsom tid- och kostnadsbesparing och mindre exponering för infektion. Samtidigt framträdde erfarenheter av tekniska problem och begränsningar vid undersökning. I akuta skeden var personligt möte att föredra och videomöten ansågs mest lämpligt för kortare uppföljningsbesök. Trots allt erfar patienter en ökad känsla av självbestämmande, tillgänglighet och ansvar med videomöten. Diskussion: Trovärdighetsbegrepp utifrån Shenton; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuterades fynden Fördelar med digitala vårdmöten, Tekniska utmaningar och framtida digital användning och Delaktighet kopplat till teori om personcentrerad vård och samhällsperspektiv. Slutsats: Videomöten upplevs av patienter som främst positivt men kan inte ersätta ett fysiskt möte vid alla tillfällen utan bör vara ett alternativ eller komplement.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Gerd Röndahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • patient
  • erfarenhet
  • digitala möten
  • videomöte

Citera det här

'