Patienters erfarenheter av smärta på postoperativ avdelning
: En litteraturstudie

  • Kaori Watanabe Samuelsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: I Sverige har operationer ökat de senaste åren. Postoperativ smärta uppkommer efter operation och är en subjektiv och individuell upplevelse. Patienter upplever svår smärta de första 24 timmarna efter operation trots att många operationer möjliggöras genom minimalt invasiva kirurgiska tekniker. Att bedöma och behandla smärta är en viktig del av omvårdnaden på postoperativ avdelning, då det kan minska risken för komplikationer relaterade till otillräcklig smärtbehandling. Underbehandlad smärta ökar risken för längre vårdtider. Det är viktigt att behandla smärta så tidigt som möjligt på postoperativ avdelning. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av smärta på postoperativ avdelning. Metod: En litteraturstudie som baserades på fem kvalitativa vetenskapliga artiklar och fem kvantitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. Sökningen gjordes i två databaser Cinahl Complete och Pubmed. Högskolan Kristianstad granskningsmallar användes som stöd vid artikelgranskning. Därefter gjordes analysprocessen av artiklarna med hjälp av Fribergs analysmodell. Resultat: Beskriver patienters erfarenheter av smärta på postoperativ avdelning: Tre kategorier framträdde ”smärterfarenheter som baserar på individuella faktorer”, ”information om smärta ” och ” smärta och sjuksköterskans bemötande”. Smärtupplevelsen skiljer sig mellan patienter individuellt. Det var svårt att utrycka smärta. Preoperativt information av smärta och smärtlindring påverkar patientens kunskap och förväntning av postoperativt smärta. Sjuksköterskans bemötande spelade stor roll för smärta och smärtlindring. Diskussion: De fyra kvalitativa trovärdighetsbegreppen diskuteras i metoddiskussionen. Fyra huvudfynd framkom, som beskriver patienters erfarenheter av smärta. Resultat diskuterades utifrån personcentrerad vård.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Axelsson (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • erfarenhet
  • patient
  • postoperativ smärta
  • smärtlindring

Citera det här

'