Patienters sömnkvalitet inom slutenvården
: En kvalitativ litteraturstudie

  • Ahmed Albu-Jaafar
  • Elias Jalkling

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sömn är en av de bidragande faktorerna för god upplevd hälsa då hjärnan och dess funktioner vilar och återhämtar sig under sömnens gång. Hjärnan behöver minst sju timmars oavbruten sömn. Inom slutenvården förekommer störande faktorer såsom oönskade ljud som har en negativ påverkan på sömnkvaliteten. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadsarbetet, och har en viktig roll i att främja patientens sömnkvalitet. Optimal sömn och god vila för patienten är ett av delmålen i omvårdnadsarbetet. Syftet: Syftet var att undersöka upplevelser av sömnkvalitet hos vuxna patienter inom slutenvården. Metod: En allmän litteraturöversikt som är baserad på 11 kvalitativa artiklar. Sökningen gjordes på databaserna Cinahl Complete och PubMed. De kvalitativa artiklarna som hittades granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysprocessen skedde enligt Fribergs (2017) femstegsmodell. Resultat: En huvudkategori identifierades: Faktorer som påverkar sömnkvalitet och tre subkategorier: Sjukhusmiljön – En ogynnsam miljö att sova i, Fysiologiska faktorer och Psykologiska faktorer. Diskussion: Kvaliteten på denna studie diskuterades enligt Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Även tre fynd diskuterades: oljud i sjukhusmiljön, nedsatt sömnkvalitet relaterat till oro och ångest och smärta som påverkar sömnkvaliteten. Fynden diskuterades med hjälp av Ekmans modell (et al., 2020) för personcentrerad omvårdnad, ur ett etiskt perspektiv samt ur ett samhällsperspektiv.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Ahlgren (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sömnkvalitet
  • vuxen patient
  • upplevelser
  • sjuksköterska
  • slutenvård

Citera det här

'