Patienters upplevelse av bemötande och behandlingsmiljö på en studentklinik för tandhygienistutbildning
: En enkätstudie

 • Alva Tapio
 • Susanna Franzén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bemötande och behandlingsmiljö är viktiga faktorer för patienters upplevelse på en tandvårdsklinik. På tandhygienistprogrammets studentklinik vid Högskolan Kristianstad har behandlingsmiljön en öppen planlösning där flera patientbesök pågår samtidigt. Utöver kliniska färdigheter ska studenterna även utveckla sitt professionella förhållningssätt gentemot patienter, vilket omfattar en god etik och ett gott bemötande både verbalt och icke-verbalt. Syftet med studien var att undersöka patienternas upplevelse av bemötande och behandlingsmiljö på en studentklinik för tandhygienistutbildning. Detta gjordes genom en kvantitativ tvärsnittsstudie där data samlades in med hjälp av en väntrumsenkät som patienter på studentkliniken erbjöds att besvara. Resultatet visade att respondenterna hade övervägande positiva upplevelser av både tandhygieniststudenternas och handledarnas bemötande. Samtliga respondenter upplevde att tandhygieniststudenterna hade minst en positiv egenskap i sitt bemötande och ett fåtal upplevde dem som stressade. Även behandlingsmiljön upplevdes som positiv av majoriteten, dock fanns det behandlingsmiljöfaktorer som vissa respondenter upplevde som störande. Slutsatsen som kunde dras ur studiens resultat var att majoriteten av respondenterna hade positiva upplevelser av bemötandet och behandlingsmiljön på studentkliniken. Olika behandlingsmiljöfaktorer som öppen planlösning, folk i rörelse samt ljudnivån har dock upplevts som störande av vissa respondenter.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSladjana Critén (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Odontologi (30216)

Nyckelord

 • behandlingsmiljö
 • bemötande
 • studentklinik
 • tandhygienistprogram
 • tandhygieniststudent
 • upplevelse

Citera det här

'