Patienters upplevelse av psykiatrisk slutenvård
: En litteraturstudie

 • Ann-Louise Nilsson
 • Carolin Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Psykiatri betyder vetenskapen om psykiska sjukdomar och deras botande. Enligt socialstyrelsen vårdades nästan 50 000 individer under 2008 inom psykiatrisk slutenvård i Sverige. Stort intresse finns om hur dessa patienter upplever psykiatrisk vård och behandling. För vårdpersonal som jobbar inom psykiatri är det av stor vikt att förstå patienternas upplevelse och tillfredställelse av vården. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av den psykiatriska slutenvården. Metod: Litteraturstudien baserades på åtta vetenskapliga artiklar, både kvantitativa och kvalitativa. Resultat: Delades upp i fyra huvudkategorier. I Upplevelse av miljön under vårdtiden presenterades fynd som beskriver patienternas betydelse för varandra och hur tiden på avdelningen fick dem att koppla av. I Upplevda känslor under vårdtiden beskrevs känslor som isolering, ensamhet och bekräftelse. Patienternas upplevelse av behandlingen visade brist på information och delaktighet. I sista kategorin, Personalens inverkan på patienterna, uppskattades kontinuitet med personal samt empati och omtänksamhet. Diskussion: I diskussionen diskuterades fynd som delaktighet, stressade personal och patienternas betydelse för varandra. Slutsats: Omvårdnad handlar inte bara om sjuksköterskans förhållningssätt och empati, utan även om omgivande miljö och patientens egna upplevda världsbild.

   

  Tilldelningsdatum2011-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • psykiatrisk slutenvård
  • patient
  • upplevelse
  • miljö
  • behandling
  • personal

  Citera det här

  '