Patienters upplevelse av sjuksköterskors bemötande på akutmottagning
: En allmän litteraturstudie

  • Christina Lind
  • Isabelle Stein

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskan bemötande kan handla om allt från ögonkontakt och beröring till hur kommunikationen rent verbalt fungerar. Patienter hamnar ofta i ett underläge jämfört med sjuksköterskan, eftersom de är på en ofta okänd plats och inte har lika mycket kunskap om sjukvården. Hur sjuksköterskans bemötandet då upplevs är viktigt så att patienter kan känna trygghet och vågar öppna upp sig. På akutmottagningar kan det medicinska perspektivet prioriteras vilket kan göra att bemötandet hamnar i skymundan. Den här studien görs för att få en fördjupad kunskap om vad som brister och vad som upplevs bra vid bemötande ur patienters perspektiv. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande på akutmottagning. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklar hittades genom systematisk sökning i två databaser. Artiklarna granskades med hjälp av HKR:s granskningsmall och analyserades utifrån Fribergs analysprocess i tre steg. Resultat: Både positiva som negativa känslor uppstår av sjuksköterskans bemötande. Resultatet presenteras i fem huvudkategorier: att känna sig bekräftad, att uppleva omtanke, att känna tillit till sjuksköterskorna, att känna sig nedvärderad och att känna sig utsatt. Diskussion: I resultatdiskussionen lyfts tre fynd från studiens resultat samt hur en modell för personcentrerad vård kan appliceras i relation till fynden. Patienter som blir bra bemötta känner sig stärkta i rollen som patienter men även som människor. Ett dåligt bemötande eller avsaknad av bemötande från sjuksköterskorna får patienterna till att må sämre och i värsta fall avskydda.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareEric Piculell (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • akutmottagning
  • bemötande
  • patient
  • sjuksköterska
  • upplevelse

Citera det här

'