Patienters upplevelse av tvångsvård inom den vuxna psykiatriska slutenvården
: En litteraturstudie

  • Emma Persson
  • Caroline Sjöndin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: År 1992 infördes lagen om psykiatrisk tvångsvård som innebär
att personen vårdas mot sin vilja. I Sverige vårdas omkring 11 000
personer enligt LPT årligen. Tvångsvård strider mot vissa delar i HSL då
det är svårt att bevara självbestämmanderätten och integriteten hos
patienten. Syfte: Att belysa patienters upplevelse av tvångsvård inom den
vuxna psykiatriska slutenvården. Metod: Studiens design är en allmän
litteraturstudie som gjorts med hjälp av kvalitativa studier. Artiklarna har
sökts fram i Cinahl Complete och PsycINFO. HKR’s granskningsmall har
använts för artikelgranskning. Vid analys av artiklarna har Fribergs
analysmetod använts. Resultat: Baserat på åtta artiklar som ledde till tre
huvudkategorier: att bli tvångsintagen, upplevelsen av bemötande från
vårdpersonal och upplevelsen av vårdmiljön. Följt av fem subkategorier:
Chockerande intryck, en förlust av kontroll, motstridiga känslor, bristande
information och samspel mellan sjuksköterska och patient. Diskussion:
Metoden har bedömts utefter Shentons fyra trovärdighetsbegrepp:
pålitlighet, verifierbarhet, tillförlitlighet och överförbarhet där både styrkor
och svagheter har diskuterats. Studiens centrala fynd är en förlust av
kontroll, bristande information och samspel mellan sjuksköterska och
patient som diskuterats utifrån Bubers jag-du relationsfilosofi och
McCormack och McCance’s personcentrerade modell.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Jönsson (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • tvångsvård
  • psykiatrisk slutenvård
  • upplevelse
  • patienter
  • vuxna

Citera det här

'