Patienters upplevelser att leva med diabetes typ 2

 • Jessica Astikainen
 • Sofie Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ständigt ökar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Nio vetenskapliga artiklar analyserades. Analysen resulterade i fem huvudkategorier; upplevelser av att ändra livsstil, coping - ett sätt att hantera sin diabetes, upplevelser av en förändrad självkänsla, upplevelser av vårdpersonalens bemötande och framtidssyn. Resultat som framkom i studien var svårigheter med att ändra livsstil beträffande kostvanor, hantering av medicinering och fysisk aktivitet. Att hantera diabetes med hjälp av coping var vanligt förekommande. Vårdpersonalens bemötande upplevdes positivt när det handlade om kontinuitet och negativt när det handlade om tillrättavisningar och oengagerad vårdpersonal. Genom ökade kunskaper hos vårdpersonal om hur patienter upplever sin diabetes kan också omvårdnaden utvecklas och förbättras för denna patientkategori.

  Diabetes type 2 is a chronic disease that increases. The aim with this literature study was to describe patients' experiences of living with diabetes type 2. Nine scientific articles were analyzed. The analysis resulted in five central categories; experiences of changing lifestyle, coping - a way to handle your diabetes, experiences of a changed self-esteem, experiences of nursing staffs refuting and future sights.

  Results that emerged in the study were difficulties with changing lifestyle concerning eating habits, handling of medicine and physical activity. To handle diabetes with the aid of coping were common occurring. Nursing staff refuting was experienced positively when it was about continuity and negative when it was about admonitions and uncommitted nursing staff.

  Through increased knowledge from nursing staff about how patients experience their diabetes nursing could be developed and be improved for this patient category.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '