Patienters upplevelser av att leva med enteral nutrition
: En kvalitativ litteraturstudie

  • Iman Fakhro
  • Sahla Alali

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: En vanlig behandlingsform är enteral nutrition för kortsiktig nutritions behandling via nasogastrisk sond då den anses ha förhållandevis lätt inläggning och avlägsnande. När människans förmåga att äta peroralt blir nedsatt kan enteral nutrition vara ett adekvat alternativ för att förebygga malnutrition. Livet med enteral nutrition påverkas för patienter, men även i relationen med närstående blir påverkad särskilt för de patienter som får sin näringstillförsel i hemmet. Problem: Enteral nutrition blir en förändring i patientens liv vilket leder till en omställning som påverkar individen fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt.Vissa sjukdomstillstånd kan leda till att patienten lever med en känsla av otillfredsställande. Syfte: Att beskriva patientens! upplevelser av att leva med enteral nutrition. Metod: Det är en allmän litteraturstudie som baseras på 10 kvalitativa artiklar. Sökningarna genomfördes i två databaser och vid artikel granskningen användes granskningsmallen från HKR. Slutligen utfördes en analysprocess utifrån Fribergs trestegs modell. Resultat: Patientens vardag förändrades och blev begränsad i samband med enteral nutrition. Patienten upplevde att enteral nutrition styrde vardagen och känslan av ensamhet uppkom. Genom en känsla av tacksamhet över att det finns en behandling för att överleva kunde patienten anpassa sin vardag och acceptera de nya omständigheterna. Slutsatser: Livet med enterala nutrition var en stor omställning för patienten. Det är därför av vikt att sjuksköterskan utvecklar sina kunskaper inom området enteral nutrition i syfte för att upprätthålla en pedagogisk roll och för att kunna utgå från den subjektiva upplevelsen av patientens situation.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Carlström (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Enteral nutrition
  • Patienter
  • Upplevelser

Citera det här

'