Patienters upplevelser av bemötande vid psykisk ohälsa – vården utanför psykiatrin
: En allmän litteraturstudie

  • Simone Öhrn

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt i samhället. Hur upplevelsen är av att leva med tillståndet är individuellt, men skapar känslor av att känna sig annorlunda. När personer med psykisk ohälsa söker vård är den somatiska vården ofta deras första vårdkontakt, oavsett om de söker för psykisk ohälsa eller för somatiska besvär. Bemötandet de får har en viktig del i hur vården som helhet uppfattas. Ett sämre bemötande kan leda till att patienternas tilltro för vården försvinner, samt resultera i att patienterna väljer att inte söka vård vid nästa tillfälle. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal utanför den psykiatriska vården. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna granskades med HKR’s granskningsmallar. Analys gjordes med hjälp av Fribergs (2017b) fem-stegsmodell, genererade två huvudkategorier och fyra underkategorier. Resultat: Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande delades upp i positiva och negativa upplevelser. När bemötandet skapar missnöje beskrev patienters upplevelser av att känna sig dömd, avvisad och misstrodd. När vårdpersonal inte förstår patientens verkliga problem. Vikten av ett bra bemötande beskrev upplevelser av empati och att bemötas med respekt. Hur ett bra bemötande fick patienterna att känna sig trygga. Diskussion: De tre huvudfynden: Att känna sig dömd, När vårdpersonal inte lyssnar och Känslan av stöd diskuterades med stöd av Ekmans (2011) personcentrerade modell, samt med den etiska teorin närhetsetiken.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Upplevelse
  • bemötande
  • psykisk ohälsa
  • primärvård
  • somatisk vård
  • patient

Citera det här

'