Patienters upplevelser av dagliga aktiviteter vid kronisk obstruktiv lungsjukdom
: En litteraturöversikt

 • Ali Abualfahem
 • Said Madi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som drabbar
patienternas andningsförmåga och kan påverka deras dagliga liv på många sätt. Patienter med KOL upplever många utmaningar och begränsningar i utförandet av vardagliga aktiviteter. Dessa kan vara både fysiska och psykosociala som andfåddhet, hosta, trötthet och känslomässiga utmaningar. Syfte: var att beskriva upplevelser av dagliga aktiviteter hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Metod: En litteraturöversikt baserad på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ studiedesign. En granskning av studiernas kvalitet har genomförts utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall, sammanställts i artikelöversikter och analyserats. Resultat: Består av en kategori Utmaningar och
begränsningar i utförandet av vardagliga aktiviteter. Fem underkategorier: fysiska utmaningar och begränsningar, känslomässiga psykiska utmaningar och begränsningar, känslomässiga sociala utmaningar och begränsningar, information och kunskapsbrist och förlust och sjukdomsanpassning. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån trovärdighetsbegreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Tre centrala fynd: Fysiska begränsningar vid sjukdomen KOL, Psykosociala svårigheter som leder till begränsningar i patienternas vardag och Informationsbrist som leder till svårigheter i sjukdomshanteringen diskuteras.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Edvinsson (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • KOL
 • upplevelse
 • dagliga aktiviteter
 • kvalitativa studier
 • patienter
 • litteraturstudie

Citera det här

'