Patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid egentlig depression
: En litteraturstudie

  • Beatrice Ejdemyr
  • Isabella Ekman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Egentlig depression är en folksjukdom som ökar och medför symtom såsom nedstämdhet, orkeslöshet och somatiska besvär. Fysisk aktivitet är en omvårdnadsåtgärd och kan förskrivas på recept. Regelbunden fysisk aktivitet lindrar symtom samt förebygger återinsjuknande i egentlig depression. Förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar, det är en läkemedelsgrupp som generar biverkningar. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig depression. Metod: En allmän litteraturstudie som baserats på 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod och 3 artiklar med mixad metod. Systematisk sökning av artiklar gjordes i databaserna: Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. Artiklarna genomgick kvalitetsgranskning via HKRs granskningsmall för kvalitativa artiklar, och analyserats med hjälp av Fribergs (2017) textanalysmodell. Resultat: Patienters upplevelser av fysisk aktivitet som åtgärd vid egentlig depression delades in i tre huvudkategorier: Upplevelser som främjar fysisk aktivitet, Upplevelser som hindrar fysisk aktivitet och Förutsättningar för fysisk aktivitet med nio tillhörande subkategorier. Diskussion: Metoddiskussionen har utgått från Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen utgick från tre fynd och diskuterades utifrån McCormack och McCance (2016) omvårdnadsmodell samt utifrån ett etiskt och samhällsperspektiv. Slutsats: Åtgärden fysisk aktivitet lindrar symtom och verkar förebyggande för återinsjuknande i egentlig depression samt behöver individanpassas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHelene Ekfors (Handledare) & Ulrika Olsson Möller (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Patienter
  • Upplevelser
  • Fysisk aktivitet
  • Egentlig Depression
  • Litteraturstudie

Citera det här

'