Patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande inom primärvården
: En allmän litteraturstudie

  • Ikbal Mahmoud

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Att uppleva ett bra bemötande inom vården är en av patientens förväntningar. Bemötandet kan påverkas av många faktorer hos vårdgivaren. Därför är det viktigt att belysa patientupplevelser för att sjuksköterskan skall få mer förståelse för patientens situation. Syfte: Syftet var att belysa patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom primärvården. Metod: En allmän litteraturstudie gjordes som baserades av kvalitativa artiklar. Artiklarna lokaliserades i två databaser, Cinahl och Pubmed. HKR:s granskningsmall (Blomqvist et al., 2016) användes vid artikelgranskningen. Resultat: Analysen identifierade kategorier vilka beskriver faktorerna som påverkar patientens upplevelse av sjuksköterskan bemötande. Kategorierna var: Relationen till sjuksköterskan med subkategorier betydelsen av att bli sedd och bekräftad, betydelsen av att få vara delaktig och ha självbestämmande samt betydelsen av att uppleva ömsesidigt förtroende och respekt. Kommunikationens betydelse med subkategorier sjuksköterskan som en god lyssnare och att bli informerad och få möjligheten att samtala. Diskussion: I diskussionen diskuteras två fynd från studiens resultat: Kommunikationens betydelse för bemötandet och Respekt för patientens självbestämmande. De två fynden kopplades till en kommunikationsmodell och McCormack & McCance (2010) modell. Slutsatsen av studien visade att ett bra bemötande av sjuksköterskan kan uppnås genom att ha god kommunikation samt att respektera patientens autonomi och delaktighet. På så sätt ökar patientens förtroende för sjuksköterskan. Fortsatt forsknings behövs inom området.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Ottosson (Handledare) & Katarina Sjövall (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Patientens upplevelser
  • Bemötande
  • Sjuksköterska
  • Primärvård

Citera det här

'