Patienters upplevelser av sjuksköterskans stöd vid typ 2-diabetes
: en litteraturstudie

 • Emma Jansson
 • Anna Linderberth

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: I Sverige har 325 000 människor diagnosen typ 2-diabetes. Sjukdomen ställer stora krav på individen. För att sjuksköterskan ska ge en god omvårdnad behövs kunskaper om patientens individuella behov av stöd.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av sjuksköterskans stöd vid typ 2-diabetes.

  Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och analyserades.

  Resultat: Patienters upplevelser av sjuksköterskans stöd kategoriserades som emotionellt, informativt och värderande stöd. Viktiga faktorer i sjuksköterskans stöd var gemensamt engagemang, tillit, lindring av bördan, att bli sedd som en individ, kunskap genom information, dialog, kontroll och bekräftelse.

  Diskussion: Två faktorer diskuterades som påverkade upplevelsen av sjuksköterskans stöd. Hur sjuksköterskan gjorde patienterna delaktiga och tillgodosåg patientens individuella behov ansågs vara väsentligt.

  Slutsats: Det finns ett behov av att belysa hur patienter upplever sjuksköterskans stöd. Genom att sjuksköterskan har insikt i vad ett gott stöd innebär kan patienten få redskap till sjukdomshantering och ett förbättrat välmående.

  Tilldelningsdatum2013-sep.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHelena Larsson (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • litteraturstudie
  • patient
  • stöd
  • typ 2-diabetes
  • upplevelse

  Citera det här

  '