Patienters upplevelser under väntan på en akutmottagning
: En allmän litteraturstudie

  • Claudia Roth
  • Caroline Sponza

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Akutmottagningen är den hälso- och sjukvårdsinrättning som besöks av personer som anser sig vara i akut behov av vård. Det är viktigt att sjukvården fungerar när en persons hälsa sviktar och den ska vara tillgänglig för alla. Alla patienter har olika behov av vård men vården ska ändå ske på lika villkor. Inom akutsjukvården fokuseras det främst på diagnos, behandling och att vara effektiv. Detta kan orsaka att patientens känslomässiga behov åsidosätts. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser under väntan på att få vård på en akutmottagning. Metod: Litteraturöversikten baserades på 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Informationssökningen har skett i databaser inom omvårdnad. Analysen genomfördes enligt Fribergs (2017) femstegsanalys. Resultat: I resultatet framkom det att deltagare upplevde en brist på kommunikation och information från sjukvårdspersonalen. Deltagarna upplevde även i relation till väntan ett psykiskt obehag i form av oro eller ångest. Tre huvudkategorier med sju underkategorier identifierades som presenteras i resultatet. Slutsats: När personer upplever att deras hälsa är i akut fara beger de sig till akutmottagningen. Väl framme på akutmottagningen sker det många gånger en lång väntan vilket leder till psykisk påfrestning. Genom att sjuksköterskorna arbetar mer personcentrerat och kommunicerar mer med patienterna kan deras upplevelse av vistelsen på akutmottagningen förbättras.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHelene Ekfors (Handledare) & Ulrika Olsson Möller (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Upplevelse
  • väntan
  • akutmottagning
  • patient

Citera det här

'