Pedagog i ett förändrat samhälle - en studie om pedagogers förhållningssätt till samhällsutvecklingen och dess påverkan på elevers läsförmåga

 • Ulrica Kvist
 • Marie Sjöland

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Då studier visar att elever idag har en sämre läsförmåga än för femton år sedan, är uppsatsens syfte att undersöka om samband finns mellan de senaste årens ökade media- och IT utbud och pedagogers förhållningssätt till detta i undervisningen. Avsikten är även att undersöka vilka faktorer som främst inverkar på elevers läsförmåga. Metoden baseras på en kvalitativ enkätundersökning innehållande öppna frågor som ger informanterna möjlighet till att ge utförliga och personliga svar. Med denna undersökning och relevant forskning som grund förs resonemang kring eventuella samband beträffande ovan nämnda faktorer. Undersökningens resultat visar att ett tydligt samband mellan det ökade media- och IT utbudet i relation till elevers läsförmåga inte kan påvisas, men att faktorer såsom föräldrastöd och annan kulturell bakgrund är av stor betydelse. Resultatet visar även på att pedagogernas uppfattning och inställning till populärkultur och datorns användningsområden är av varierande karaktär. Exempelvis att vissa pedagoger endast använder datorn då eleverna ska färdighetsträna med hjälp av pedagogiska program och att andra väljer att utnyttja datorns hela spektra av möjligheter i undervisningen. En tredjedel av pedagogerna använder inte populärkulturella inslag i undervisningen och som skäl anges bland annat tidsbrist. Övriga pedagoger använder sig av populärkulturen i varierande utsträckning och uttryckssätt.

  Tilldelningsdatum2008-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '