Pedagogens betydelse för elever med koncentrationssvårigheter
: - Kvalitativa intervjuer ur ett pedagogiskt perspektiv

 • Sofi Losell
 • Emma Lundström

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med följande uppsats är att beskriva vilka uppfattningar pedagoger, från förskoleklass upptill årskurs fem, har om elever med koncentrationssvårigheter samt hur de ser på sin roll i det pedagogiska arbetet. I litteraturgenomgången ges en överblick kring aktuell litteratur som berör koncentrationssvårigheter. Här lyfts olika faktorers eventuella påverkan fram, samt hur pedagogens förhållningssätt, bemötande och samarbete kan underlätta för elever med koncentrationssvårigheter. För att få svar på vårt syfte samt våra frågeställningar valdes intervjuer som ger data av kvalitativ art. Urvalet består av fem pedagoger som är verksamma i grundskolan. Utifrån resultatet av de intervjuade pedagogerna samt litteraturen kan det konstateras att pedagogerna uppfattar koncentrationssvårigheter hos elever på olika sätt, men att det samtidigt finns några gemensamma nämnare som samtliga fem pedagoger lyfter såsom att elever med koncentrationssvårigheter har svårt för att fokusera på en uppgift under en längre stund. Sammanfattningsvis anser samtliga fem pedagoger i likhet med litteraturen att deras bemötande samt förhållningssätt har stor betydelse för hur de här eleverna fungerar i skolan.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Claes-Göran Wenestam (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • bemötande
  • elever med särskilda behov
  • koncentrationssvårigheter
  • pedagoger

  Citera det här

  '