Pedagogens förhållningssätt vid utevistelse i förskolan - En jämförelse mellan elva pedagoger på två förskolor i en skånsk kommun

 • Therese Persson
 • Maria Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Undersökningens syfte var att skapa förståelse och upptäcka faktorer varför pedagogers arbetsmetoder och inställning till utevistelse på förskolans gård skiljer sig åt. Genom litteraturstudier undersöks utevistelsens betydelse för barns utveckling och hälsa. Studien innehåller också utdrag från förskolans styrdokument och olika forskares åsikter angående pedagogens förhållningssätt vid utevistelse. I den teoretiska bakgrunden tas också upp hur människans förhållande till utevistelse har förändrats genom historien. Våra frågor gällde vilka kunskaper pedagogen har om utevistelsens betydelse och vilka faktorer som påverkar den enskilde pedagogens förhållningssätt på förskolans utegård. Metoden för detta var kvalitativ och innebar insamling av data genom observationer och intervjuer av 11 förskolepedagoger på två förskolor i en skånsk kommun. Resultatredovisningen består av utdrag från observationer och intervjuer samt analys av dessa. Vårt huvudresultat vid underökningen är att utformningen av förskolans gård och dess miljö runt omkring samt pedagogens tidigare erfarenheter såsom barndomsminnen har stor betydelse för hur de förhåller sig vid utevistelse. Pedagogernas kunskaper om betydelsen av att vistas ute handlade mest om den fysiska hälsan.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '