Pedagogers bemötande av elever utifrån ett jämställdhetsperspektiv

 • Sofia Hansson
 • Anna Kjellkvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I denna c-uppsats behandlas pedagogers bemötande, med syftet att undersöka hur pedagoger bemöter elever utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är många olika faktorer som påverkar pedagogers arbete. Exempel på detta är pedagogen själv och dennes förhållningssätt i fråga om kön och jämställdhet. Även eleven och arbetslaget är viktiga faktorer här.

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod, ”stimulated recall”. Den innebär att man gör observationer och intervjuer. Man vill komma åt informantens tankar som denne hade under observationen, men även tankar och reflektioner som denne hade i efterhand. Vi har även ställt frågor i intervjuerna som inte haft direkt samband med observationerna.

  Vi kom genom vår undersökning bland annat fram till att för att pedagogerna inte ska uppleva arbetet med jämställdhet som något abstrakt så måste de skaffa sig kunskap om samhällets maktstrukturer och lyfta fram sitt förhållningssätt. Pedagogen och arbetslaget bör hitta en gemensam plattform för detta. Pedagogerna i vår undersökning säger sig ha ett individperspektiv. De bemöter barnen som individer och behandlar dem på samma sätt oavsett kön. Då alla har föreställningar om kön, omedvetet, så innebär detta att vissa skillnader ändå görs. Att göra sitt bästa för att lyfta sina föreställningar och reflektera kring dessa är något alla bör göra för att ett bemötande i syfte att uppnå målen för jämställdhet enligt Lpo 94 ska kunna äga rum.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '