Pedagogers beskrivning av tematiskt arbetsätt

 • Jeanette Jönsson
 • Annika Skoog

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur pedagoger beskriver tematiskt arbete. Vi ska även ta reda på hur de arbetar och vilka för och nackdelar som finns med detta arbetssätt. Vi inleder med att titta på vad forskningen visar om barns lärande och om det tematiska arbetssättet. Genom en historisk tillbakablick följer vi det tematiska arbetet genom läroplanerna fram till idag.

  Våra teoretiska utgångspunkter har vi hämtat från Ingrid Pramling-Samuelsson som är en känd forskare om barns lärande. Hon strävar efter en helhetssyn där barn lär genom ett kontinuerligt samspel med omgivningen.

  Vår metod vi har använt oss av för att få svar på våra frågor är kvalitativa intervjuer. Genom att intervjua pedagoger i skolans verksamhet får vi reda på om pedagogerna arbetar med tematiskt arbete så som forskningen beskriver. Intervjuerna har vi genomfört på två olika skolor med pedagoger som arbetar med barn i åldrarna sex till tolv år.

  Vår slutsats är att pedagogernas arbetssätt ute i skolorna stämmer överens i stort med vad forskningen säger om tematiskt arbete. Pedagogerna tycker att det är ett varierande och roligt arbetssätt men som också är mycket tidskrävande. Det krävs mycket tid till förberedelse, planering och reflektion för att arbetet ska bli tillfredställande. Vi har fått större inblick i pedagogernas situation ute i verksamheten, och har förstått att det är processen - vägen till målet som är viktigast i det tematiska arbetssättet.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '