Pedagogers kunskap om barn i koncentrationssvårigheter samt gynsamma strategier i mötet med dessa barn
: En kvalitativ studie

 • Lina Lundström
 • Sara Tillgren

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för koncentrationssvårigheter, hur verksamma pedagoger i förskolan upplever barn i koncentrationssvårigheter samt vilka strategier de använder sig av i mötet med barn i koncentrationssvårigheter. Undersökningen utgörs av fyra semi- och ostrukturerade gruppintervjuer med två till tre deltagande pedagoger i varje grupp. Studiens teoretiska utgångspunkt grundas på det sociokulturella perspektivet utifrån Säljö, Dysthe samt Vygotskij som belyser det på olika sätt. Det grundar sig i att allt lärande sker genom kommunikation och i interaktion tillsammans med andra. Utifrån forskningens syfte innehåller bakgrunden forskning som vi anser relevant för studien. Den innefattar även Läroplan för förskolan Lpfö 98, FN:s barnkonvention samt Salamancadeklarationen. Resultat visar att det inte finns ett rätt sätt och därav inte en strategi att tillgå i arbetet med att möta barn i koncentrationssvårigheter, samt att koncentrationssvårigheter kan yttra sig dels genom överaktivitet och dels genom dagdrömmande barn. Den viktigaste strategin pedagogerna belyser är att vara närvaro, bemöta barnet positivt och integration. Pedagogernas förhållningssätt spelar stor roll och strategierna bör väljas utifrån den enskilda individens intresse och behov. Resultatet visar även att miljön är av stor betydelse för barn i koncentrationssvårigheter.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Jensen (Handledare) & Jerry Rosenqvist (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • bemötande
  • interaktion
  • koncentrationssvårigheter
  • barn

  Citera det här

  '