Pedagogers reflektion kring motivationens betydelse för elevers tidiga läs- och skrivutveckling

 • Jennie Mihlberg
 • Helene Mattsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår uppsats, är att ta reda på hur pedagoger reflekterar och arbetar kring motivationens betydelse i elevers tidiga läs - och skrivutveckling. Uppsatsen inleder med att presentera samhällets krav på elevers läs- och skriv förmåga. Vi redogör även för vad läroplanen säger om läs- och skrivundervisningen i skolan, samt professor Gärdenfors artikel om elevers motivation i lärandet. I det teoretiska ramverket, presenteras det sociokulturella perspektivet, samt teorier om lärande och motivation även Maslows behovshierarki bearbetas. Vidare i uppsatsen tar vi upp relevant forskningslitteratur omkring miljöns betydelse samt bemötande och samspel. I metoddelen presentas den kvalitativa metoden, som använts för att i intervjuerna ta reda på pedagogers åsikter och erfarenheter inom ämnet. Huvudresultatet visar att motivationen har en stor betydelse för elevers läs- och skrivutveckling. Betydelsefulla faktorer i skapandet av motivation är intresse, anpassa efter individen, bemötande, samspel, samtal, arbetssätt, variation, behov, inre och yttre motivationsfaktorers påverkan och förebyggande motivationsfaktorer. 

  Tilldelningsdatum2011-jan.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePaul Strand (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • arbetssätt
  • inividualisering
  • inre och yttre motivationsfaktorer
  • motivation
  • reflektion
  • sociokulturellt perspektiv
  • läs- och skrivundervisning

  Citera det här

  '