Pedagogers syn på barns lek och deras lekmiljö
: Bruk av integrerad lek i verksamheten

 • Karin Nilsson
 • Susanne Gidlöv Lagerberg

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Forskning visar att lek är grunden till allt lärande. Det är i lek barn utvecklas och bearbetar sina upplevelser. I lek får de utlopp för sina känslor, positiva som negativa.I vår studie redogörs för lekteorier historiskt och hur forskning ser på barns lek idag. Vårt metodval föll på kvalitativa intervjuer med ett fåtal förskollärare för att få en djupare insikt i hur de tänker kring styrd lek som stöd för barns lärande och utveckling. Vår studies syfte är att undersöka hur förskollärare ser på lek och då framför allt styrd lek i verksamheten. Vi vill ta reda på om styrd lek utgår ifrån barns intressen eller om det är pedagogernas intressen som styr. Eftersom lekmiljön är viktig vill vi även undersöka hur pedagogerna ser på den.Resultatet av studien visar att pedagogerna ser lek som grunden till allt lärande där barn utvecklas individuellt och socialt vilket även aktuell forskning betonar. Barns intressen och lek ska därför lyftas fram i styrd verksamhet och vara en tillgång. Miljön på förskolan har stor påverkan på barns bruk av lek. Den ska vara attraktiv och stimulera till lek. Studien visar även på delade åsikter i arbetslagen, detta kan göra att leken inte kommer till sin rätt. Mer tid till diskussioner och reflektionstid efterlyses av pedagogerna.

  Tilldelningsdatum2013-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Malmström (Handledare) & Lena Bäckström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • lek
  • styrd lek
  • pedagogens roll
  • barns lärande
  • miljö
  • pedagogik.

  Citera det här

  '