Pedagogers upplevelser av specialpedagogens arbete
: Spindeln i nätet, flugan på väggen eller tuppen i hönsgården?

 • Ann-Sofie Penca
 • Johanna Persson Dahl

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är dels att bidra med kunskap om vilka arbetsuppgifter pedagogerna i förskolan och på mellanstadiet anser att specialpedagogen har utifrån en kommun. Studien syftar även till att jämföra vad pedagogerna har för upplevelser av behovet av specialpedagogens arbete i de olika verksamheterna. Studien utgår från både en kvalitativ och en kvantitativ ansats och empirin har samlats in genom ett frågeformulär med både öppna och slutna frågor. Urvalet för studien är målstyrt då studien syftar till att ta del av pedagogers upplevelser i förskolan och på mellanstadiet. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från Abbotts professionsteori. Vi har valt att fokusera på begreppen: jurisdiktion, formell arena, informell arena, division of expert labor samt workplace assimilation. Resultatet av studien visar att pedagogerna i förskolan upplever att specialpedagogens roll till stor del är observerande och handledande. På mellanstadiet upplever pedagogerna att specialpedagogen har en mer elevnära roll och undervisar till viss del elever enskilt eller i grupp. Specialpedagogen i förskolan ansvarar ofta för flera enheter och pedagogerna upplever detta som en faktor som försvårar samarbetet. Detta skiljer sig från pedagogerna på mellanstadiet som upplever att specialpedagogen arbetar mer verksamhetsnära. I studien framkommer det även att pedagogerna från båda verksamheterna önskar att specialpedagogens uppdrag tydliggörs. Rektorerna och ledningen anses vara de som definierar specialpedagogen och eftersom det inte finns någon tydlighet i vad professionen innebär varierar specialpedagogens arbetsuppgifter. Det finns således en risk att specialpedagogen tilldelas arbetsuppgifter som inte tillhör professionens jurisdiktion.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGit Turunen (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Specialpedagog
 • profession
 • förskola
 • mellanstadiet
 • pedagog
 • jurisdiktion
 • samverkan

Citera det här

'