Pedagogisk dokumentation i förskolan
: Pedagogers uppfattningar kring delaktighet och inflytande

  • Nikolina Olsbring

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien var att undersöka förskolepersonals uppfattningar och erfarenheter kring begreppet pedagogisk dokumentation i förskolan, samt hur de arbetar för att erbjuda delaktighet och inflytande i för alla barn i den pedagogiska dokumentationsprocessen. Studiens insamlingsmetod var semistrukturerade gruppintervjuer där pedagoger utifrån en intervjuguide fritt fick möjlighet att resonera och argumentera kring sina erfarenheter och förhållningssätt. Totalt medverkade fem personer i två gruppintervjuer. Efter genomgående analys av insamlade data gick det att urskilja följande fyra kategorier; pedagogisk dokumentation som verktyg, delaktighet och inflytande, utmaningar och hinder samt utveckling av den pedagogiska verksamheten. I resultatet framkom det att respondenterna erhöll olika uppfattningar kring vad begreppet pedagogisk dokumentation innebär, vilket syfte det fyller och för vem den pedagogiska dokumentationen skapas. Vidare framkom det även att respondenterna identifierade två olika framstående kategorier inom utmaningar och hinder, dessa var brist på tid och möjligt och brist på kompetens och erfarenhet. Delaktighet och inflytande i den pedagogiska dokumentationen problematiserades även av respondenterna då de uttryckte osäkerhet kring hur de faktiskt erbjöd barn detta och även hur de skulle utveckla arbetet mot en förändring. Medvetenhet och engagemang från pedagoger i dokumentationsprocessen visade sig vara en viktig faktor för arbetet med pedagogisk dokumentation.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare) & Lena Bäckström (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Förskola
  • Pedagogisk dokumentation
  • Dokumentation
  • Delaktighet
  • Inflytande

Citera det här

'