Pedagogisk utomhusmiljö i fritidshem
: Hur bidrar det till elevernas lärande?

  • Daniel Radovanovic
  • Emil Bystedt

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i fritidshem använder sig av skolgården och närmiljön samt hur dessa metoder bidrar till elevernas lärande. För att besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ studie genomförts genom en observationsstudie för att identifiera hur utomhusmiljön används, samt ta reda på hur dessa metoder bidrar till elevernas lärande. Den insamlade empirin har sedan analyserats utifrån ramfaktorteoretiska perspektivet, där några centrala begrepp som närmiljö, utomhuspedagogik, hälsa och fritidshem ligger till grund för ramarna som studien utgår ifrån. Studiens resultat visar att lärarna på fritidshemmet är positiva kring utomhuspedagogik och arbetar medvetet med att skapa lärandemiljöer på skolgården och i närmiljöerna. Lärarna på fritidshemmet lyfter även fram några punkter som hindrar dem till att använda närmiljön ännu mer än vad de gör idag och bland dessa hinder identifieras personaltätheten, tid, planering och säkerheten.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledarePatrik Ehrlow (Handledare), Hilma Holm (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Skolgård och närmiljö
  • utomhuspedagogik
  • hälsa
  • fritidshem

Citera det här

'