Penningtvätt
: En kvalitativ studie om hur penningtvättsregeringens krav på god kundkännedom och bakgrundskontroll påverkar bankens kundrelation

 • Almira Aliji
 • Esthar Al Abdalah

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien syftar till att öka förståelsen för hur penningtvättsregleringens krav på god kundkännedom och bakgrundskontroll påverkar bankens kundrelation. Utgångspunkten för studien har varit att undersöka penningtvättsregleringens krav på kundkännedom. För att besvara studiens forskningsfråga och problematisering har teori samlats in genom tidigare forskning inom liknande forskningsområde samt empiri i form av intervjuer. Intervjuer har genomförts med informanter som jobbar inom bank och Finansinspektionen. Vidare har intervjuguiden som studien använt sig av baserats på teoridelen och intervjuerna har skett både digitalt och fysiskt. Insamlad empiri har tolkats i studiens analys med hjälp av den teoretiska referensramen vilket behandlarinformationsasymmetrin och legitimitetsteori. Studiens resultat visade att penningtvättsregleringens krav på kundkännedomen kan ha en negativ påverkan på bankens kundrelation om kunderna inte förstår innebörden och syftet med verktyget kundkännedom vilket beror på att informationsasymmetri uppstår. En god och tydlig kommunikation mellan bankman och kund upplevs leda till långvarig relation. Banken måste ställa frågor till kunden då Finansinspektionen förväntar sig att banken ska följa lagen och kunden förväntar sig att dennes tillgångar skyddas av banken. När förväntningarna uppfylls, uppfylls även legitimiteten. Slutligen visade studien utifrån insamlade empiriska data och resultat att när kunderna är medvetna om och känner till syftet med kundkännedom minskar informationsasymmetrin och relationen mellan banken och kunden blir starkare.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareHeléne Tjärnemo (Examinator) & Martin Abrahamson (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • bank
 • penningtvätt
 • kundrelation
 • lag
 • risk

Citera det här

'