Periodiseringsfonder
: Vilka incitament finns gällande avsättning till periodiseringsfond hos stat respektive företag?

 • Fanny Lindberg
 • Rebecca Larsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Problematiseringen i denna studie tyder på att det valda ämnet, periodiseringsfonder, är outforskat gällande de aspekter som behandlas. Dessa är räntan och inflationens påverkan på lönsamhet samt att analysera incitamenten för periodiseringsfonder genom teorierna om redovisningsföreskrifter och möjligheten till kapitalackumulering. Syftet är därmed att med hjälp av statistiska och makroekonomiska beräkningar studera lönsamheten och ytterligare incitament för stat respektive företag gällande avsättning till periodiseringsfond. Vidare är syftet att med hjälp av beräkningarna ta stöd i teorierna om redovisningsföreskrifter för att analysera den regulatoriska processen gällande periodiseringsfonder. Studien använder sig av en kvantitativ metod och en empirisk undersökning i form av experiment har utförts. Beräkningar har gjorts på 15 svenska aktiebolags årsredovisningar där resultatet från beräkningarna tillämpades vid hypotesprövning. Detta gjordes för att undersöka huruvida ränta och inflation har en påverkan på lönsamheten gällande avsättning till periodiseringsfond. Resultatet påvisade en stark signifikant påverkan mellan ränta och inflation och dess påverkan på lönsamheten gällande avsättning till periodiseringsfond. Studien har bekräftat att statens incitament för den regulatoriska processen gällande periodiseringsfonder kan analyseras utifrån de tre teorierna om redovisningsföreskrifter. Företagens incitament för avsättning till periodiseringsfonder kan analyseras genom möjligheten till kapitalackumulation.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTitti Eliasson (Handledare), Gert Paulsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Periodiseringsfonder
 • ränta
 • inflation
 • teorier om redovisningsföreskrifter
 • kapitalackumulation

Citera det här

'