Personalens syn på vilka faktorer som kan bidra till att en kommunal förvaltning blir mer hälsofrämjande - En fokusgruppsstudie

 • Malin Persson
 • Hanna Fjelkner

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Ett av Sveriges största folkhälsoproblem just nu är den dramatiskt ökande sjukfrånvaron

  på våra arbetsplatser, vilket drabbar både individer och samhället i stort. Det är därför viktigt att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer personalen på en kommunal förvaltning anser kan bidra till att deras arbetsplatser blir mer hälsofrämjande. Vidare syftade studien till att undersöka personalens syn på hur förändring och lärande kan ske på deras förvaltning för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Datainsamlingen har skett genom fyra fokusgruppsintervjuer med anställda inom en kommunal förvaltning. Resultatet visade att ledningen ansågs ha en viktig roll i det hälsofrämjande förändringsarbetet. Flertalet upplevde att de ville bli hörda och sedda av ledningen och ha inflytande i beslut särskilt angående frågor om arbetsmiljön, trivseln och hälsovården inom förvaltningen. Det kom även fram att kommunikationen behöver förbättras både mellan medarbetarna själva och mellan ledningen och medarbetarna. Slutsatserna var att för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats krävs en helhetssatsning där det finns en öppen dialog mellan personal och ledning. Ledningen måste tillåta att personalen är delaktiga och har inflytande i arbetet angående bland annat arbetsmiljö, trivsel, arbetsuppgifter och även personalen måste ta sitt ansvar för att arbetsplatsen ska bli hälsofrämjande.

  One of the biggest health problems in Sweden at this point is the dramatic increase of employees’ sick leave, which has an effect on both individuals and society as a whole. That is why it is important to create workplaces that promote the employees’ health. The aim of this study was to examine what factors the employees at a local government administration believe could contribute to making their workplaces healthier. The aim was also to examine the employees’ view on how change and learning at their administration could take place in order to promote health at their workplaces. The data was collected through four focus-group interviews with employees at a local government administration. The result showed that the management was considered to play an important role in health promotion at the workplace. The majority of the respondents also felt that they wanted to be seen and heard by the management. Important was also the ability to influence decision making, particularly regarding the work environment and climate, and health services. It was also made clear that the communication among co-workers, as well as, between the management and the co-workers needed to be improved. The conclusions were that in order to promote health in a workplace a holistic approach is necessary. An important factor is also to maintain an open dialog between the management and the co-workers. The management has to allow the employees to take an active part in decision making so that they can have an influence on, among other things, the work environment and climate, as well as on their everyday tasks. The employees must also take responsibility for the health promotion at their workplace.

  Tilldelningsdatum2004-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '