Personers upplevelse av behandling vid kolorektalcancer
: En litteraturstudie

  • Rozalin Kardas
  • Linnea Väpnare

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Antalet fall av kolorektalcancer ökar världen över och orsakerna relateras till livsstil och välfärd. Trots det så ökar även längden för överlevnad. Behandlingsmetodernas effektivitet och det multidisciplinära tillvägagångssättet är bidragande faktorer. Behandlingen och diagnosen kan få fysiska, psykiska och sociala konsekvenser för personerna på lång och kort sikt. Genom att beskriva deras upplevelse så kan sjuksköterskan ge anpassad vård och stöd. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse under och efter behandling av kolorektalcancer. Metod: En allmän litteraturstudie som grundade sig på kvalitativa vetenskapliga artiklar. Tre databaser användes i sökningen av artiklar, de granskades med stöd av HKR:s granskningsmall och analyserades med Fribergs (2017) textanalysmodell i fem steg. Resultat: Tre huvudkategorier, Den förändrade kroppen, En förändrad vardag och Existentiella förändringar med 11 tillhörande subkategorier utgjorde resultatet. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån de fyra trovärdighetsbegreppen. Resultatet diskuteras utifrån McCormack och McCance (2017) personcentrerade omvårdnadsteori samt utifrån närhetsetik, ICN:s etiska kod, det etiska begreppet livskvalitet samt ur ett samhällsperspektiv. De fynd som diskuteras är rädsla för recidiv, betydelsen av närstående samt maktlöshet i vården. Slutsats: Resultatet visar att behandling för kolorektalcancer påverkar personer fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt och existentiellt. För att kvalitetsutveckla vården krävs förbättringskunskaper och förståelse gällande behandlingens påverkan.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Edvinsson (Handledare) & Ulrika Olsson Möller (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Upplevelse
  • kolorektalcancer
  • behandling
  • omvårdnad
  • litteraturstudie

Citera det här

'