Personers upplevelse av psykisk ohälsa efter en gastric bypassoperation
: en litteraturöversikt

 • Hanna Jarl
 • Elin Omlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Fetma har blivit en folksjukdom med dramatisk ökning och omkring en halv miljon svenskar har idag fetma (BMI>30). I takt med att fetman ökar sker även en ökning av överviktskirurgi där gastric bypass står för 95 % av operationerna. Det har tidigare genomförts studier med fokus på medicinska och fysiologiska effekter efter en gastric bypassoperation. Dessa studier har påvisat framförallt de positiva fysiologiska och medicinska effekterna efter en sådan operation. Däremot har personers upplevelser av en eventuell psykisk ohälsa efter en gastric bypassoperation inte studerats i samma omfattning.

  Syfte: Belysa hur personer som genomgått en gastric bypassoperation beskriver sin upplevda psykiska ohälsa efter operationen

  Metod: Litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.

  Resultat: I studien framkom fyra huvudkategorier som svarade till syftet: ”Upplevelse av tomhet – en saknad av mat”, ”Upplevelse av misslyckande”, ”En negativ självbild och ett ifrågasättande av den nya kroppen” samt ”Upplevelse av smärta och sårbarhet inför omgivningens reaktioner”.

  Slutsats: Studiens resultat visade på att upplevelser av psykisk ohälsa förekom efter gastric bypassoperation. Studien belyser ett tidigare ganska outforskat område och bidrar med ökad kunskap och förståelse för målgruppen. Resultatet är av vikt för omvårdnadssituationer och för att öka kompetensen hos omvårdnadspersonal kring psykisk ohälsa efter en gastric bypassoperation.

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSusanne Nilsson (Handledare) & Pernilla Ny (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • gastric bypass
  • fetma
  • obesitaskirurgi
  • erfarenhet
  • livskvalité
  • litteraturöversikt

  Citera det här

  '