Planera, utföra och bedöma i ett kooperativt klassrum
: En fallstudie med två erfarna lärarkollegor

  • Mari Anderberg
  • Emma Rubensson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka lärarens roll inom det kooperativa lärandet i matematik med stöd i två erfarna lärares kunskaper och erfarenheter av metoden. Studien utgår från ett didaktiskt perspektiv och läraryrkets centrala delar planering, utförande och bedömning analyseras utifrån en didaktisk triangel. Studien ska, utifrån dessa tre aspekter, skapa en överblick kring vilka faktorer som kan påverka det kooperativa lärandet i matematik i en gynnsam riktning. En kvalitativ undersökningsmetod, där upplevelser och erfarenheter från två erfarna lärarkollegor inom det kooperativa lärandet i matematik, ligger till grund för studien. En fallstudie har genomförts vilken inkluderat observation och intervju.
Resultatet visar att planeringsfasen är den del i det kooperativa lärandet som är mest tidskrävande. Detta framkommer från de två intervjuade lärarna som lyfter att planering för samarbete kräver en detaljerad förberedelse och kreativitet från lärarens sida. En god planering har dock visat sig underlätta lärarens utförande och bedömning. I ett välplanerat upplägg utforskar eleverna mycket av matematiken på egen hand, vilket frigör tid enligt de intervjuade lärarna. Resultatet visar även på att elevernas kunskaper tydligt synliggörs i det kooperativa lärandet eftersom en indelning i lärpar/lärgrupper gör arbetet mer överskådligt.
Att skapa rutiner och kontinuerlig repetition av strukturer och övningar är enligt de intervjuade lärarna en förutsättning för att det kooperativa lärandet ska fungera. På så vis är det viktigt att vara medveten om att metoden behöver ges tid för att åstadkomma resultat.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledarePer Blomberg (Handledare), Örjan Hansson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • kooperativt lärande
  • matematik
  • undervisning
  • lärpar
  • samarbete och delaktighet

Citera det här

'