Plikten framför allt?
: En studie om fritidshemmets uttalade mål och riktlinjer i förhållande till elevernas egna behov

  • Emil Hedlund
  • Anton Samuelsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Fritidshemmets uppdrag innebär att pedagogerna ska planera undervisning utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 samtidigt som de ska hörsamma elevernas individuella behov av rekreation. Fritidshemmets planerade undervisning går inte alltid hand i hand med elevens egna behov av rekreation vilket gör fritidshemmets uppdrag komplext. Det kan uppstå en spänning mellan lärarnas professionella plikt att planera och genomföra undervisning utifrån Lgr 11 och att tillmötesgå elevernas individuella behov. Vad väger tyngst? Fritidshemmets vilja att genomföra den undervisning som uppdraget kräver eller att tillgodose elevernas individuella behov genom att eleverna själva får välja aktiviteter.
Denna studie har undersökt hur fritidspersonal prioriterar och resonerar i sitt uppdrag gällande planerad undervisning utifrån läroplanen och elevernas egna behov genom kvalitativa intervjuer. Genom hermeneutisk tolkning av respondenternas svar har vi fått en bild av hur de intervjuade fritidslärarna tänker. Resultatet visade att det var stor variation i resonemangen kring elevbehov och läroplansbaserad undervisning. Vi kunde konstatera att tradition och funktion var betydande påverkansfaktorer för hur fritidslärarna resonerade kring fritidshemsverksamheten. Tradition i form av fritidshemmets inarbetade rutiner och pedagogers uppfattning om lärande. Funktion i form av fritidshemmets dagliga uppdrag utifrån elevgruppen, personaltäthet och utifrån lokalerna.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareGöran Roos (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • elevens behov
  • undervisning
  • fritidshem
  • meningsfull fritid

Citera det här

'