Pojkars läslust
: En studie av digital textanvändning i årskurs 5 och 6

 • Anna Lekberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  I senare PISA-undersökningar tappar svenska elever i läsförståelseresultat och det är främst pojkars resultat som sjunkit. Pojkar i årskurs 4-6 tenderar att tappa lusten att läsa. Det beror till stor del på att textmassorna ökar, språket blir mer avanceras och innehåller fler begrepp. De elever som har brister i avkodningen klarar inte längre av att hänga med och pedagoger uppmärksammar det för specialläraren. Studiens syfte är att undersöka pojkars inställning till läsning och deras läslust i förhållande till avkodningsförmåga och socioekonomisk bakgrund. Syftet är också att undersöka om motivationen hos studieobjekten går att öka genom arbete med digitala hjälpmedel. Som metod har jag använt mig av en fenomenografisk ansats. Teoretiskt har jag använt mig av socioekonomisk teori och teori om kontroll- lokus. Jag har genomfört en studie där 6 pojkar i årskurs 5 och 6 har fått läsa talbok med text på i-Pad. Genom att intervjua eleverna har jag skapat mig en uppfattning om deras upplevelse av läsning, läsvanor, läsvanor i hemmet och inställning till det egna lärandet. Jag har även använt mig av resultat från screening som behandlar avkodning. Resultatet visar att pojkar med brist på läslust ofta även har svårigheter med avkodning. Varken eleverna eller deras föräldrar läser i någon större omfattning på fritiden. Att läsa på i-Pad upplevde de flesta som positiv. De blev både roligare och de förstod bättre innehållet i texten. Det finns ett stort utrymme för förbättring av både utbud, teknik och forskning om digital textanvändning, samt talbok med text.

  Tilldelningsdatum2016-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Byström (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Svenska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • digitala texter
  • läskultur
  • läslust
  • pojkar
  • speciallärare
  • specialpedagogik
  • talbok

  Citera det här

  '