Politiken att skapa en värdegrund
: En ideologikritisk analys av läroplanens politiska syfte och anspråk i senmoderniteten

 • Emma J Persson

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att belysa den senmoderna skolans värdegrund och urskilja dess samhälleliga funktion. Ideologi kommer således att vara ett centralt begrepp för att ringa in värdegrundens funktion varpå det metodologiska avstampet har gjorts i den ideologikritiska traditionen. Vidare baserar sig studien på ett teoretiskt ramverk som diskuterar såväl individualismens som kapitalismens inflytande på skolan i relation till dess syfte som fostrare och förmedlare. Ideologikritiken och teorin appliceras sedan på material från Skolverket, Skolinspektionen och likabehandlingplaner från olika svenska gymnasieskolor med intentionen att belysa relationen mellan det fostrande anspråket och kunskapsförmedling.

Studiens resultat tyder på en skola och en värdegrund som befinner sig i förändring, vilken kan härledas till en brist på ett verkligt anspråk gentemot sitt syfte, eller en ”brist på en meningsfull helhet”. Utifrån studiens tes och Skolverkets material kan sålunda ett moralistiskt uttryck skönjas. Värdegrunden fyller därigenom en ideologisk funktion då den tillhandahåller en illusion som ger upphov till en snedvriden världssyn vari anspråket på godhet fortsatt kan uppfyllas utan något egentligt innehåll utanför fantasins sfär.

Tilldelningsdatum2018-okt.-29
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Lärarprogrammet

Kurser och ämnen

 • Övrigt

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)
 • Statsvetenskap (506)

Nyckelord

 • förenkling
 • förtingligande
 • kunskap
 • ideologi
 • individualisering
 • lgy11
 • mening
 • moralism
 • reproduktion
 • senmodernitet
 • varufetischism
 • värde

Citera det här

'