Populärlitteraturens vara eller icke vara i svenskundervisningen
: en undersökning om lärares attityd till populärlitteratur i undervisningen

 • Hanna Ottosson
 • Annica Larsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Denna uppsats handlar om lärares inställning till populärlitteratur i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka svensklärares inställning till populärlitteratur i undervisningen på gymnasiet och om lärarna har samma inställning. Syftet är även att undersöka fördelar och nackdelar med att använda populärlitteratur i undervisningen och om lärarnas syn på populärlitteratur och dess användning i svenskundervisningen överrensstämmer med tidigare forskning. Arbetet inleds med en forskningsbakgrund som belyser populärlitteraturen som litteratur och dess förhållande till skolan.

  Metoden som används är en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer som genomförts med sju svensklärare på gymnasiet i varierande åldrar och kön. Resultatet av vår undersökning visar på att lärarnas ålder speglar en viss inställning till populärlitteraturen i undervisningen. De äldre lärarna som har deltagit i studien tenderar att upphöja den klassiska litteraturen, medan det hos de yngre lärarna förekommer en allmänt positiv syn på populärlitteraturen i skolan. Utifrån resultatet kan det även ses ett tvetydigt förhållningssätt till populärlitteraturen hos de äldre lärarna; samtidigt som de kan se populärlitteraturens fördelar har de en kritisk inställning till dess roll i undervisningen.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Anna Clara Törnqvist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • populärlitteratur
  • lärare
  • inställning
  • undervisning
  • svenskämnet
  • ålder
  • ungdomar
  • kvalitativ metod
  • strukturerad intervju

  Citera det här

  '