Portfoliometodiken i NO-ämnen på gymnasiet

 • Ulrika Rosengren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I samband med läroplanens tydliga fokus på Lära elever att Lära har portfoliometodiken under 90-talet vuxit sig stark som pedagogisk metod i Sverige. Syftet med denna studie var att teoretiskt undersöka om portfoliometodiken kan användas inom NO-ämnena på gymnasienivå. Metoden har hittills främst har använts inom skolans lägre stadier men i princip inte alls i skolans NO-undervisning på gymnasiet. Mål för övergång till denna metodik är att skapa bättre inlärningsmöjligheter för eleverna samt att stimulera dem till att reflektera över sitt eget lärande.

  Studien är uppbyggd av tre olika faser: a) inhämtande av bakgrundsinformation genom intervjuer, b) utformande av en konkret elevportfolio baserat på utfallet i intervjuerna samt c) teoretisk utvärdering av elevportfolion och portfoliometodiken i NO –undervisningen. Jag använde den semistrukturerade intervjuformen och jag intervjuade totalt 5 gymnasielärare.

  Resultaten antyder att portfoliometodiken bör vara väl lämpad för att använda i gymnasieskolans NO-ämnen. Det här producerade utkastet till Elevportfolio innehåller delar som bör gynna elevens metakognition och elevens möjligheter till inlärning stimuleras. Det vore önskvärt med ett nästa steg där ett portfolioarbetes implementering studeras. Stor vikt bör läggas vid tidsaspekten i en ny undersökning då denna studie i likhet med flera andra påtalar att tiden är en stötesten i portfoliometodiken.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '