Positionsrelaterade nervsymtom efter operation med laparoskopisk teknik och dess betydelse för patientens dagliga liv

 • Eva Ohlin

  Examensarbete: Masterexamen

  Abstract

  Det har länge varit känt att patientens perioperativa position kan orsaka symtom som förmodas uppstå genom tryck och sträckningar. Positionen vid laparosko-piska operationer anses öka risken för symtom och därför är perioperativ om-vårdnad av betydelse. Syftet var därför att undersöka hur frekvent positions- relaterade symtom förekommer vid laparoskopiska ingrepp och vilken betydelse de har för patienten. Studien genomfördes som en deskriptiv tvärsnittstudie och datainsamlingen gjordes med hjälp av symtomskattning och semistrukturerade intervjuer. Totalt 60 respondenter i åldern 19 till 75 år deltog i studien som pågick under åtta månader. Resultatet visade att en fjärdedel av respondenterna drab-bades av nytillkomna eller förvärrade symtom. Dessa uppmärksammades postoperativt eller några dagar efter operationen och var oberoende av ingrepp, perioperativ tid eller armarnas position. Några av respondenterna upplevde smärta och domningar i nacke, axlar och händer som ledde till inskränkningar i det dagliga livet och krävde hjälp av närstående. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att förebygga positionsrelaterade skador, för att förhindra postoperativa symtom, genom att placera patienten så nära ett neutralläge som möjligt och ge denne möjlighet att känna efter hur det känns före nedsövning.

  Tilldelningsdatum2009-okt.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAgneta Berg (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '